, ఫ్యాక్టరీ టూర్ - రైస్‌ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ కో., లిమిటెడ్.
BGP

ఫ్యాక్టరీ టూర్

కర్మాగారం
ఫ్యాక్టరీ-6
ఫ్యాక్టరీ-7
ఫ్యాక్టరీ-8
ఫ్యాక్టరీ-5
ఫ్యాక్టరీ-9